Sir Francis Beaufort

Schaal van Beaufort

Sir Francis Beaufort was Engels admiraal van 1774 - 1857. In 1805 ontwikkelde hij een schattingsmethode van de windsnelheid aan de hand van gedragingen van met zeilen getuigde oorlogschepen. In 1874 werd de Beaufortschaal internationaal aanvaard voor gebruik in de meteorologie. In de loop der jaren werden aan de onderscheiden windkrachten bijbehorende snelheidsequivalenten toegevoegd. Weer later werd deze schaal aangepast door anderen zodat met gemiddelde windsnelheid kan worden gewerkt. De gemiddelde windsnelheid betreft een zgn. tienminutengemiddelde, gemeten op een hoogte van 10 meter boven open terrein. Windvlagen of windstoten blijven met nadruk buitenbeschouwing. De schaal bestaat uit de windkrachten, oplopend van 0 tot 12, de benaming van die windkrachten, windsnelheden en beschrijvingen van de uitwerking op zee en boven land zodat er nu aan de hand van de beschrijvingen een grove schatting te maken is van de gemiddelde windsnelheid

Windmeter

Windmeter

Schaal van Beaufort

Bft       m/s            km/uur              benaming            

 0         0,0 - 0,2                < 1                   windstil   

 1         0,3 - 1,5               1 - 5                  zwakke wind

 2         1,6 - 3,3               6 - 11                zwakke wind

 3         3,4 - 5,4             12 - 19                matige wind

 4         5,5 - 7,9             20 - 28                matige wind

 5         8,0 - 10,7           29 - 38                vrij krachtige wind

 6       10,8 - 13,8           39 - 49                krachtige wind

 7       13,9 - 17,1           50 - 61                harde wind

 8       17,2 - 20,7           62 - 74                stormachtig

 9       20,8 - 24,4           75 - 88                storm

10      24,5 - 28,4           89 - 102              zware storm

11      28,5 - 32,6         103 - 117              zeer zware storm

12          > 32,6                 > 117                orkaan

Beschrijvingen van de wind boven land en zee

Bft          boven land                              boven zee

  0               rook stijgt bijna recht omhoog                    spiegelgladde zee

  1               windrichting goed herkenbaar                    golfjes, die de zee een geschubd aanzien

                   aan de rookpluimen                                       geven, zonder schuimvorming

  2               wind begint merkbaar te worden                kleine, nog korte golven; de toppen

                    in gezicht, bladeren beginnen                     hebben een glasachtig aanzien en

                    te ritselen                                                         breken niet

  3                bladeren en twijgen zijn voort-                    kleine golven, de golftoppen beginnen

                    durend in beweging                                       ontstaan van witte schuimkoppen

  4                kleine takken beginnen te bewegen            kleine, langer wordende golven;

                    stof en papier beginnen van de                    witte schuimkoppen beginnen vrij

                    grond te dwarrelen                                          veel voor te komen

  5                kleine bebladerde takken maken                 matige golven van aanmerkelijke

                    zwaaiende bewegingen; er vormen            grote lengte. Overal zijn witte 

                    zich gekuifde golven op meren en               schuimkoppen te zien en hier en

                    kanalen                                                              daar komt opwaaiend schuim voor

  6                grote takken bewegen; paraplu's                grotere golven beginnen zich te vormen

                    kunnen slechts met moeite worden            de brekende koppen doen overal grote,

                    vastgehouden                                                  witte schuimplekken ontstaan;

                                                                                                opwaaiend schuim komt veelvuldig

                                                                                                voor

  7                 hele bomen bewegen; de wind                   de golven worden hoger en het witte

                     is hinderlijk wanneer men er                       schuim van de brekende koppen begint

                     tegenin loopt                                                   zich als strepen in de richting van de

                                                                                               wind te ontwikkelen

  8                 twijgen breken af; het voortgaan                matig hoge golven met aanmerkelijke

                     wordt belemmerd                                          kamlengte; de toppen van de golven

                                                                                               waaien af en vormen goed ontwikkelde

                                                                                               schuimstrepen in de richting van de wind

  9                 veroorzaakt lichte schade aan                     hoge golven; zware strepen schuim in

                     gebouwen; schoorsteenkappen                   de richting van de wind; de karakteri-

                     kunnen worden afgerukt                              stieke rollers beginnen zich te vormen

                                                                                                het zicht verminderd door verwaaid

                                                                                                schuim

 10               ontwortelt bomen; aanzienlijke                     zeer hoge golven met lange over-

                    schade aan gebouwen                                     stortende golfkammen; grote opper-

                                                                                                 vlakken schuim worden door de wind

                                                                                                 in zulke zware strepen verspreid dat

                                                                                                 de zee een wit aanzien krijgt; zware

                                                                                                  overslaande rollers; het zicht is door

                                                                                                   verwaaid schuim verminderd

 11               veroorzaakt uitgebreide schade                       buitengewoon hoge golven (kleine

                                                                                                    en middelgrote schepen verliezen

                                                                                                    elkaar in de golfdalen tijdelijk uit het

                                                                                                    zicht); de zee is bedekt met lange,

                                                                                                    in de richting van de wind lopende

                                                                                                     schuimstrepen; de randen van de

                                                                                                    golfkammen verwaaien overal; het

                                                                                                     zicht is sterk verminderd

 12               alles vernietigend                                                 de lucht is met schuim en verwaaid

                                                                                                     zeewater gevuld; de zee is volkomen

                                                                                                     wit door schuim; zicht op enige

                                                                                                     afstand bestaat niet meer

Windsterkte

Hoe meet je dat ?

klik op onderstaande link om een filmpje te bekijken van schooltv

Meest recente reacties

15.11 | 09:54

Dag Bert,

Door alle "mailperikelen" van school ontvang ik al een paar weken geen weerbericht meer.

Misschien is er iets aan te doen?

Hartelijke groet en bij voorbaat mijn dank!
Paul.

04.08 | 15:05

Dag Hennie,
Dat is nog wat te ver weg om gedegen uitspraken over te doen. Gezien het aantal hogedrukgebieden deze zomer zou het zomaar kunnen dat dit beeld zich ook door laat trekken tot aan oktober.

02.08 | 20:28

Kan je al iets zeggen wat september gaat worden. Krijgen we een nazomer, want dan hebben wij vakantie….en aangezien we dit jaar in Nederland blijven, zou het toch leuk zijn….
Graag hoor ik van je…

25.07 | 07:01

Dankjewel! Duidelijke uitleg

Deel deze pagina